381 65 3433 857 info@pregovarac.rs

Sporazum o saradnji CKMP – FB

Sporazum o saradnji CKMP – FB

 

Zaključen je sporazum o saradnji između Centra za krizni menadžment i pregovaranje i Fakulteta za bezbednost, Univerziteta u Beogradu.  U skladu sa osnovnim načelima i glavnim ciljevima koji su definisani statutima, CKMP i FB dogovorili su se o zajedničkom delovanju koje će se zasnivati na elementima i postulatima kao što su: razvijanju i unapređenju saradnje na razvoju svesti o potrebi adekvatne pripreme i organizovanja za delovanje u kriznim situacijama, prevenciji sukoba i građenje mira nakon postignutog sporazuma, razvijajući naučno i stručno istraživanje pregovora i implementaciju i pružanje neposredne pomoći u primeni veština pregovaranja kroz učešće u projektima koji imaju za cilj poboljšanje potencijala za rešavanje kriznih situacija, podsticanju obrazovanja pregovarača i drugih stručnjaka koji će biti angažovani u procesu rešavanja kriznih situacija i razvijanju naučnoistraživačkog rada u oblasti nauka bezbednosti, odbrane, civilne zaštite, zaštite životne sredine i menadžmenta ljudskih i socijalnih resursa, prikupljanju  i obradi naučne i stručne literature radi unapređenja znanja društva o najboljim načinima za prevenciju sukoba, o upravljanju i pomirenju i o mirovnoj državničkoj veštini, organizovanje stručnih skupova, savetovanja, seminara i drugih oblika stručnog obrazovanja radi širenja informacija o politici i praksi sukoba koji se javljaju uz naglasak na potrebi izgradnje sigurnog i održivog mira, promovisanju prevencije, upravljanja i rešavanja međunarodnih i drugih sukoba mirnim putem kao i donošenju zaključaka i pouka koje mogu biti korisne za unapređenje procesa pomirenja i prevazilaženja prepreka u komunikaciji.