381 61 199 65 23 info@pregovarac.rs

English translate

Sektor za edukaciju

 

 

Glavni ciljevi Sektora:

  1. podsticanje razvoja bezbednosne kulture građana;
  2. sprovođenje obrazovnih delatnosti u oblasti razvoja samozaštitnih kompetencija i bezbednosne kulture građana;
  3. obrazovanje građana, posebno dece i mladih, u oblasti prevencije kriza i konflikata;
  4. obrazovanje pregovarača i drugih stručnjaka koji će biti angažovani u procesu rešavanja kriznih situacija;
  5. zalaganje za razvoj pregovaračkih i komunikacionih veština i upotreba istih u rešavanju kriza i konflikata i drugi.

Radi ostvarivanja navedenih ciljeva, u okviru Sektora su realizovana brojna predavanja, elektronski kursevi, praktične obuke i radionice prilagođene različitim profilima lica.

Praktična radionica: „Psihološki aspekti kriminalističkog intervjuisanja“

English translate Dragi prijatelji,   Sa velikim zadovoljstvom vas obaveštavamo da je u toku postupak prijavljivanja za pohađanje nove praktične radionice, koju organizujemo u saradnji sa Udruženjem kriminalističkih profajlera (UKP). Radionica pod nazivom “Psihološki aspekti kriminalističkog intervjuisanja” je namenjena svim građanima koji su zainteresovani za izučavanje kriminalističke psihologije i otvorenog je tipa. Reč je o osmočasovnoj radionici koju, pored praktičnog, čini teorijski deo prožet sledećim nastavnim oblastima: Istorijski razvoj kriminalističkog intervjuisanja; Potreba za primenom psihologije u okviru kriminalistike; Postavka i izgled kriminalističkog intervjuisanja; Utvrđivanje istinitosti iskaza; Vođenje razgovora sa različitim kategorijama lica; Tehnike vođenja razgovora i ispitivanja. Krajnji cilj radionice se ogleda u podizanju svesti polaznika o značaju praktične primene psihologije u kriminalistici, odnosno u sticanju novog i usavršavanju prethodno stečenog znanja polaznika iz ove oblasti. Predavač je dipl. psiholog, spec. kriminalistike, Nemanja Popović, koji je u dosadašnjem radu održao preko sedamdeset (70) edukacija iz ove oblasti kako na državnom, tako i na regionalnom nivou. Praktična radionica će se održati u subotu, 24. juna 2017. godine, u prostorijama CKMP-a (opština Zvezdara). Po uspešnom okončanju iste, svim polaznicima će se uručiti zvaničan sertifikat Centra za krizni menadžment i pregovaranje. Takođe, pohađanjem radionice, svi polaznici stiču pravo na započinjanje članstva u okviru CKMP-a i/ili UKP-a. Ističemo i to da će polaznici, koji se prijave među prvima, dobiti na poklon knjigu iz oblasti kriznog menadžmenta. Cena radionice iznosi 3500 RSD (u cenu je uračunat edukativni materijal i ketering). Svi interesenti nam mogu dostaviti lične podatke (ime, prezime i kontakt telefon) putem adrese elektronske pošte: info@pregovarac.rs .   Svako... read more

Elektronski kurs: „Uvod u kriminalističko profilisanje“

English translate Dragi prijatelji,   Obaveštavamo vas da je u toku postupak prijavljivanja za pohađanje elektronskog kursa pod nazivom „Uvod u kriminalističko profilisanje“ koji organizujemo u saradnji sa Udruženjem kriminalističkih profajlera (CPA). Kriminalističko profilisanje predstavlja istražnu metodu koja se koristi za identifikaciju i pronalaženje nepoznatih izvršilaca krivičnih dela. Shodno tome, težište ovog elektronskog kursa je upravo na teoretskim celinama poput: kriminalističkog profilisanja, razlikovanja osnovnih pravaca profilisanja, upoznavanja sa osnovnim metodama i tehnikama profilisanja, analize ulaznih podataka, kao i samog postavljanja problema kriminalističkog profilisanja. Ishodište kursa se ogleda u sticanju novog i podizanju postojećeg znanja iz ove oblasti na viši nivo posredstvom izučavanja načina, tehnika i metoda profilisanja lica iz kriminogenih sredina. Pohađanje kursa podrazumeva formiranje lozinke i otvaranje korisničkog naloga na osnovu kojeg se sa polaznicima razmenjuju nastavni materijali i testovi. Polaznici kursa mogu slobodno pristupati i izučavati materijale u toku nedelje, pri čemu su u obavezi da urade sve kontrolne testove za uspešan završetak kursa. Svim polaznicima koji polože testove sa zadovoljavajućom ocenom, biće uručen zvaničan sertifikat Centra za krizni menadžment i pregovaranje. Takođe, svi polaznici stiču pravo na učlanjenje u Udruženje kriminalističkih proflajlera i mogućnost pohađanja praktične radionice na kojoj će se izrađivati profil izvršilaca krivičnih dela, za šta je neophodno posedovanje osnovnog znanja iz oblasti krimininalističkog profilisanja. Kurs počinje 29. maja 2017. godine i traje ukupno tri nedelje. Cena kursa iznosi 2000 RSD. Molimo sve interesente da nam dostave lične podatke (ime, prezime i kontakt telefon) putem adrese elektronske pošte: info@pregovarac.rs .   Srdačan... read more

„Obuka za predavače“

English translate Dragi prijatelji,   Sa velikim zadovoljstvom vas obaveštavamo da je u toku postupak prijavljivanja za pohađanje obuke koju organizujemo u cilju formiranja grupe sertifikovanih predavača! „Obuka za predavače“ je teorijsko-praktičan oblik edukacije, namenjen svim građanima koji nisu dovoljno spremni da vlastito stručno znanje i iskustvo prenesu onima koji su još na početku. Odgovarajući nivo veština prezentovanja i prenošenja znanja pred velikom grupom ljudi, može se steći samo adekvatnim treningom. Iz tog razloga, sprovođenje ove obuke je prepušteno licenciranim predavačima sa višegodišnjim iskustvom u držanju raznih tipova edukativnih programa. Obuka traje ukupno 11h i podeljena je na dva dana. Prvog dana će se obrađivati teoretske celine poput: veština fasilitacije, pripremanja nastavnog okruženja, pripremanja nastavnog sadržaja i mnogih drugih. Drugi dan je posvećen planiranju, pripremanju i praktičnom izvođenju časa, koji se ocenjuje i predstavlja završni ispit. Krajni rezultat obuke se ogleda u formiranju grupe predavača, koji će u narednom periodu sprovoditi edukativne programe pod okriljem Centra za krizni menadžment i pregovaranje. Drugim rečima, svi polaznici obuke, koji polože završni ispit i osposobe se za predavače, stiču mogućnost držanja predavanja, kurseva i-ili obuka posredstvom Udruženja, a time i pravo na predviđenu naknadu. Pored pomenutog, polaznicima se pruža mogućnost da, u skladu sa principima interaktivne nastave i učenja odraslih, u svojim organizacionim jedinicama adekvatno pristupe rešavanju problema, koji su prouzrokovani nedostatkom znanja, veština i stručnih kompetencija. Broj polaznika je ograničen. Usled velike zainteresovanosti, pristupiće se selekciji. Prednost imaju pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Bezbednosno informativne agencije, Ministarstva odbrane, Ministarstva pravde, Ministarstva spoljnih poslova, Ministarstva zdravlja, Gorske službe spasavanja, Crvenog krsta, privatnih agencija za obezbeđenje, odnosno sva lica čiji je opis posla u skladu sa ciljevima Udruženja. Obuka... read more

Elektronski kurs: „Talačko pregovaranje“

English translate Dragi prijatelji,   Pregovaranje je postalo nezaobilazan način rešavanja kriznih i konfliktnih situacija mirnim putem. Spremnost vlasti da prihvati pregovore je posebno važna u talačkim situacijama, kada životi nedužnih ljudi vise o koncu. Uzimajući u obzir dosadašnju praksu i statističke podatke koji pokazuju da prilikom oslobađanja talaca upotrebom sile strada više talaca nego kada se sa otmičarima pregovara, Centar za krizni menadžment i pregovaranje otvara mogućnost pohađanja novog elektronskog kursa iz oblasti policijskog pregovaranja u talačkim situacijama. Pohađanjem kursa pod nazivom “Talačko pregovaranje”, polaznici stiču znanje o: pojmu, strategijama i veštinama pregovaranja sa akcentom na policijsko pregovaranje; svim tipovima talačkih situacija (terorističke, kriminalne, zatvorske…); celokupnom postupku, pravilima i taktici talačkog pregovaranja. Kroz upoznavanje sa osnovnim i dopunskim materijalom, video snimcima, dokumentarnim filmovima o neuspešnim operacijama oslobađanja talaca (Beslan i Manila), ishodište kursa se ogleda u usvajanju osnovnih pravila ponašanja u talačkim situacijama i niza preporuka koje su u funkciji smanjivanja grešaka nadležnih organa na minimum. Kurs se pohađa metodom elektronskog učenja, MOODLE, i traje ukupno tri nedelje.  Nakon kreiranja korisničkih naloga i šifri, svim polaznicima se omogućava pristup materijalu, koji se u toku nedelje izučava. Na kraju prve i druge nedelje kursa, polaznici imaju obavezu da urade Kontrolni test 1 i Kontrolni test 2. U trećoj i poslednjoj nedelji kursa, polaznici rade Završni test, koji je ujedno i završni ispit. Kurs počinje 12. februara 2018. godine. Po uspešnom okončanju istog, svim polaznicima će biti uručen zvaničan sertifikat Centra za krizni menadžment i pregovaranje. Takođe, svi polaznici stiču pravo na pohađanje praktične radionice iz oblasti kriznog pregovaranja koja će se realizovati u martu mesecu u Beogradu. Za praktičan deo edukacije, zaduženi su višegodišnji pripadnici Pregovaračkog... read more

Elektronski kurs: „Postupak medijacije između žrtve i prestupnikа“

English translate Dragi prijatelji,   Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da je otvorena prijava za novi elektronski kurs, još jednu aktivnost u nizu edukativnih programa koje organizujemo sa ciljem osposobljavanja građana za mirno rešavanje kriznih i konfliktnih situacija. Kako je medijacija (posredovanje) postupak rešavanja raznih vrsta sporova mirnim putem i uz pomoć treće, neutrale strane – medijatora, koji stranama pomaže da uspostave komunikaciju,postignu sporazum i pronađu zajedničko rešenje problema, ishodište elektronskog kursa pod nazivom „Postupak medijacije između žrtve i prestupnika“ se ogleda upravo u izučavanju principa mirnog rešavanja spora, nastalog  izvršenjem kažnjivog dela. Kurs se pohađa metodom elektronskog učenja, MOODLE, i traje ukupno tri nedelje. Pohađanje onlajn kursa podrazumeva formiranje lozinke i otvaranje korisničkog naloga preko kojeg se sa polaznicima kursa razmenjuju nastavni materijali i testovi. Polaznici mogu slobodno pristupati materijalu u toku nedelju, pri čemu su dužni da na kraju svake nedelje urade Kontrolni test. U poslednjoj nedelji kursa, polaznici rade Završni test, koji je ujedno i završni ispit. Za pohađanje kursa ne postoje ograničenja i mogu se prijaviti svi bez obzira na obrazovni nivo, stručnu spremu, mesto prebivališta i sl. Takođe, želimo vas ovom prilikom obavestiti da se možete prijaviti istovremeno za pohađanje elektronskog kursa pod nazivom “Uvod u kriminalističko profilisanje” i-ili “Taktika vršenja praćenja i mere samozaštite”. Vreme trajanja i način pohađanja ovih kurseva je istovetan gore navedenom objašnjenju. Realizacija kurseva počinje 20. februara 2017. godine. Cena svakog kursa ponaosob iznosi ukupno 2.000 RSD. U cenu je uključeno sledeće: zvaničan sertifikat Udruženja; mogućnost učlanjenja u Udruženje, a time i ostvarivanje popusta na buduće aktivnosti, kao i doprinošenje ostvarivanju ciljeva za koje se zalažemo na osnovu rada u... read more

Elektronski kurs: „Taktika vršenja praćenja i mere samozaštite“

English translate Oslanjajući se na podatke o velikom broju žrtava uhođenja i na slučajeve koji su se završavali sa najtragičnijim ishodom, Centar za krizni menadžment i pregovaranje otvara mogućnost pohađanja onlajn kursa pod nazivom „Taktika vršenja praćenja i mere samozaštite“. Kurs je prožet mnoštvom smernica koje su primenljive u praksi i koje, kao takve, predstavljaju putokaz u postupanju prilikom praćenja. Ipak, kako je za zaštitu od pojave koja nas može ugroziti nužno njeno dobro poznavanje, polaznici kursa će se prvobitno upoznati sa osnovnom taktikom vršenja praćenja i trikovima kojima se služe službena lica organa unutrašnjih poslova, ali i lica iz kriminogenih sredina. Kroz upoznavanje sa materijalom i video snimcima sa merama samostalne zaštite od praćenja, ishodište kursa se ogleda u svođenju mogućnosti viktimizacije na minimum. Kurs traje ukupno tri nedelje. Nakon prijave, svi polaznici će dobiti svoje naloge i šifre za pristup materijalu. Na kraju prve i druge nedelje kursa, polaznici su u obavezi da urade Kontrolni test 1 i Kontrolni test 2. U trećoj i poslednjoj nedelji kursa, polaznici rade Završni test. Kurs počinje 20. februara 2017. godine. Po uspešnom okončanju istog, svim polaznicima će biti uručen sertifikat Centra za krizni menadzment i pregovaranje. Cena kursa iznosi 2.000 dinara. Za prijavu je neophodno da nam dostavite svoje podatke (ime, prezime i broj telefona) na adresu elektronske pošte: info@pregovarac.rs.   Srdačan... read more