381 65 3433 857 info@pregovarac.rs

Projekti

Centar za krizni menadžment i pregovaranja (CKMP) je do sada uspešno realizovao nekoliko projekata samostalno, ali i u saradnji sa Inovacionim centrom Fakultata bezbednosti Univerziteta u Beogradu kao što su kursevi i drugo.

Kursevi Inovacionog Centra – Sektora za krizni menadžment i pregovaranje

images3

Centar za krizni menadžment i pregovaranje organizuje kurseve metodom e-learninga (učenje na daljinu pomoću računara, a preko internet mreže) na koje mogu da se prijave svi zainteresovani građani, kao i kompanije koje hoće da edukuju svoje zaposlene koji u okviru svog radnog mesta često komuniciraju sa strankama. Pohađanje kurseva metodom e-learninga je najsavremeniji i najjeftiniji način edukacije prilagođen savremenim životnim uslovima. Pohađajte kurseve u vreme kada to vama najviše odgovara.
Po završenom kursu izdaje se sertifikat Centra za krizni menadžment i pregovaranje.

 

Stručna rasprava ”Analiza i procena rizika u situacijama dojave o postavljenoj bombi”

logo

26.05.2010. – Centar za krizni menadžment i pregovaranje iz Beograda i Centar za analizu rizika i upravljanje krizama su organizovali stručnu raspravu na temu: ”Analiza i procena rizika u situacijama dojave o postavljenoj bombi”, kao prvu fazu u realizaciji šireg projekta koji ima za cilj izradu i preduzimanje konkretnih proaktivnih i reaktivnih mera u kriznim situacijama koje nastaju dojavom o postavljenoj minsko-eksplozivnoj napravi, a koje su postale česte u našoj svakodnevnici. Stručna rasprava je održana 26. maja 2010. godine, sa početkom u 9.30č, u hotelu Palas u sali Beogradska panorama, ul. Topličin Venac 23, Beograd.

Cilj ove stručne rasprave je iznošenje i sagledavanje iskustva sa kojima su se susretale različite institucije u slučajevima dojave o postavljenoj bombi u njihovim objektima. Na osnovu ove otvorene rasprave i dolaska do ključnih pitanja i problema, eksperti iz oblasti bezbednosti su dali svoje predloge za postupanje i rešavanje nastale krizne situacije prilikom dojave o postavljenoj bombi koja su moguća i u budućnosti. U toku rasprave ukazalo se na mere i postupke koje je neophodno sprovesti, kao što su:

Procena opasnosti i analiza rizika;

Definisanje proaktivnih mera u funkciji umanjenja mogućnosti postavljanja minsko eksplozivne naprave;
Specifične operativne procedure zaposlenih prilikom dojave o postavljenoj minsko eksplozivnoj napravi;
Plan komunikacije u kriznoj situaciji;
Podizanje novoa bezbednosne kulture;
Edukacija rukovodilaca, menadžera bezbednosti i zaposlenih;
U stručnoj raspravi je učestvovalo 35 učesnika. Kao učesnici su prisustvovali predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova, prosvete, infrastrukture, javnih preduzeća, organizacija koje se bave poslovima bezbednosti i obezbeđenja objekata u velikim sistemima, predstavnici banaka, kao i predstavnici velikih kompanija koje su imale ili postoji mogućnost da imaju problema sa dojavama o postavljenoj bombi.

Sporazum o saradnji CKMP – FB

Zaključen je sporazum o saradnji između Centra za krizni menadžment i pregovaranje i Fakulteta za bezbednost, Univerziteta u Beogradu.  U skladu sa osnovnim načelima i glavnim ciljevima koji su definisani statutima, CKMP i FB dogovorili su se o zajedničkom delovanju koje će se zasnivati na elementima i postulatima kao što su: razvijanju i unapređenju saradnje na razvoju svesti o potrebi adekvatne pripreme i organizovanja za delovanje u kriznim situacijama, prevenciji sukoba i građenje mira nakon postignutog sporazuma, razvijajući naučno i stručno istraživanje pregovora i implementaciju i pružanje neposredne pomoći u primeni veština pregovaranja kroz učešće u projektima koji imaju za cilj poboljšanje potencijala za rešavanje kriznih situacija, podsticanju obrazovanja pregovarača i drugih stručnjaka koji će biti angažovani u procesu rešavanja kriznih situacija i razvijanju naučnoistraživačkog rada u oblasti nauka bezbednosti, odbrane, civilne zaštite, zaštite životne sredine i menadžmenta ljudskih i socijalnih resursa, prikupljanju  i obradi naučne i stručne literature radi unapređenja znanja društva o najboljim načinima za prevenciju sukoba, o upravljanju i pomirenju i o mirovnoj državničkoj veštini, organizovanje stručnih skupova, savetovanja, seminara i drugih oblika stručnog obrazovanja radi širenja informacija o politici i praksi sukoba koji se javljaju uz naglasak na potrebi izgradnje sigurnog i održivog mira, promovisanju prevencije, upravljanja i rešavanja međunarodnih i drugih sukoba mirnim putem kao i donošenju zaključaka i pouka koje mogu biti korisne za unapređenje procesa pomirenja i prevazilaženja prepreka u komunikaciji.