381 65 3433 857 info@pregovarac.rs

Stručna rasprava: „Analiza i procena rizika u situacijama najave bombe“

Stručna rasprava: „Analiza i procena rizika u situacijama najave bombe“

English translate

Centar za krizni menadžment i pregovaranje i Centar za analizu rizika i upravljanje krizama su zajedničkim radom organizovali prvu stručnu raspravu u Republici Srbiji na temu Analize i procene rizika u situacijama najave bombe. Osnovni cilj rasprave se ogledao u iznošenju i sagledavanju iskustava sa kojima su se susretale različite institucije u slučajevima najave bombe u njihovim objektima. Na osnovu toga, eksperti iz oblasti bezbednosti su davali svoje predloge za postupanje i rešavanje nastale krizne situacije prilikom najave bombe.

Preko 99% poziva kojima se najavljuje bomba su lažni, obavljeni od ljudi koji žele da prouzrokuju remećenje i/ili prekid normalnih aktivnosti. Karakteristike tako izazvanog prekida variraju u zavisnosti od ozbiljnosti pretnje i raspona primenjenih mera. Prekid može da dovede do značajnog kašnjenja i neugodnosti, i moguće neprijatnosti i komplikacije zaposlenima i građanima. Isto tako, troškovi izazvani poremećajem u radu mogu biti značajni. Ipak se ovakvi postupci, uvek moraju pažljivo razmatrati i vršiti objektivna procena u smislu utvrđivanja kredibiliteta pretnje i u zavisnosti od toga, utvrditi da li postoji potreba za smanjenjem rizika primenom dodatnih bezbednosnih mera. Iz ovoga sledi da proces analiziranja i pravovremenog odgovora na pretnju takve vrste treba da se uspostavi u cilju svođenja na najmanju moguću meru rizika i nepotrebno stvorenih neprijatnosti građanima.