381 65 3433 857 info@pregovarac.rs

English translate

O Udruženju

 

 

Centar za krizni menadžment i pregovaranje – CKMP (u daljem tekstu: Udruženje) je dobrovoljno, nevladino i neprofitno udruženje, osnovano 2008. godine na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblastima: unapređenja procesa mirnog rešavanja kriznih i konfliktnih situacija i upravljanja rizikom; razvoja kompetencija za prevazilaženje ličnih i kolektivnih kriza i konflikata (katastrofa); inoviranja znanja, veština i kompetencija u oblasti bezbednosne kulture i podizanja kapaciteta za ličnu, uzajamnu i kolektivnu zaštitu građana; podsticanja nenasilnih metoda za ostvarivanje legitimnih društvenih interesa i rada na ličnom i profesionalnom razvoju pojedinaca i ostvarivanju njihovih prava i sloboda.

 

 Udruženje pruža sledeće usluge:

 1. Savetovanje i pružanje podrške u toku vođenja pregovora (policijskih, diplomatskih i-ili poslovnih);
 2. Savetovanje i pružanje podrške u rešavanju konfliktnih situacija;
 3. Organizovanje edukacija usmerenih na povećanje komunikacijskih i veština aktivnog slušanja;
 4. Organizovanje edukacija usmerenih na krizni menadžment;
 5. Organizovanje edukacija usmerenih na menadžment poslovnih performanci, rešavanja konflikata i poslovne selekcije;
 6. Učešće u mirnom rešavanju sporova.


Udruženje koristi sledeće metode rada:

 1. Realizacija projekata samostalno i-ili sa drugim organizacijama;
 2. Saradnja sa domaćim, regionalnim i međunarodnim organizacijama sa sličnim ciljevima;
 3. Saradnja sa državnim organima, autonomnim pokrajinama i lokalnim samoupravama;
 4. Saradnja sa pojedincima, institucijama i stručnim udruženjima koja mogu doprineti ostvarivanju ciljeva Udruženja;
 5. Organizacija treninga, radionica, predavanja, javnih skupova i obraćanje javnom mnjenju u cilju edukacije i informisanja građana;
 6. Objavljivanje izveštaja o istraživanjima i opservacijama Udruženja;
 7. Objavljivanje izveštaja o radu Udruženja;
 8. Objavljivanje istraživanja stručnih lica i udruženja, uključujući i studije slučaja;
 9. Učešće u donošenju nacionalnih strategija i zakona;
 10. Podrška pojedincima ili institucijama koje imaju poteškoće u rešavanju kriznih i konfliktnih situacija mirnim putem;
 11. Praćenje primene prethodno usvojenih mera i normativnih akata;
 12. Praćenje iskustava i antikorupcijske politike drugih država.

 

Celishodan rad Udruženja, usmeren na ostvarivanje gore pomenutih ciljeva, postiže se posredstvom tri sektora: Sektora za edukaciju, Sektora za društveni razvoj i Sektora za lični i profesionalni razvoj.

 

Statut

Statute – English