381 65 3433 857 info@pregovarac.rs

Medijacija

Z A K O N O POSREDOVANJU – MEDIJACIJI

I. OSNOVNE ODREDBE

Područje primene

Član 1.

Ovim zakonom se određuju pravila postupka posredovanja – medijacije (u daljem tekstu: posredovanja) u spornim odnosima, a naročito: u imovinskopravnim odnosima fizičkih i pravnih lica, trgovinskim, porodičnim, radnim i drugim građansko pravnim odnosima, upravnim i krivičnim, u kojima strane mogu slobodno da raspolažu, ukoliko zakonom nije propisana isključiva nadležnost suda ili drugog organa.

Odredbe ovog zakona će se primenjivati nezavisno od toga da li se posredovanje obavlja pre ili posle pokretanja postupka za rešavanje spornog odnosa, sa ili bez uputa suda ili drugog organa.

Odredbe ovog zakona ne primenjuju se na sporove povodom otkaza ugovora o radu i isplate minimalne zarade.

Pojam posredovanja

Član 2.

Posredovanje je svaki postupak, bez obzira na njegov naziv u kojem strane žele da sporni odnos reše mirnim putem uz pomoć jednog ili više posrednika – medijatora koji stranama pomažu da postignu sporazum.

Posrednik – medijator (u daljem tekstu: posrednik) nije ovlašćen da stranama nameće obavezujući sporazum.

II. NAČELA POSTUPKA

Dobrovoljnost

Član 3.

Posredovanje se sprovodi na osnovu izričite saglasnosti strana.

Jednakost i ravnopravnost strana

Član 4.

U postupku posredovanja strane imaju jednaka prava.

U postupku posredovanja strane su ravnopravne.

Posrednici moraju da postupaju nezavisno i nepristrasno.

Privatnost postupka

Član 5.

U postupku posredovanja, javnost je isključena.

U postupku posredovanja učestvuju strane, njihovi zakonski zastupnici i punomoćnici, a sa dozvolom strana i treća lica.

Sva lica koja učestvuju u postupku posredovanja dužna su da poštuju načelo privatnosti postupka.

Poverljivost

Član 6.

Sve informacije, predlozi i izjave vezani za postupak posredovanja su tajni, ukoliko se strane nisu drukčije sporazumele, osim onih koji se moraju otkriti u skladu sa zakonom ili u cilju primene ili sprovođenja sporazuma o poravnanju, kao i kada to javni interes nalaže.

Informacije, predlozi i izjave izneti u toku postupka posredovanja i predlozi dati isključivo u svrhu izmirenja, ne mogu se koristiti u parničnom, arbitražnom ili drugom postupku, niti saopštiti na drugi način.

Informacije, predloge i izjave iz stava 2. ovog člana sud ili drugi organ koji vodi postupak neće prihvatiti ukoliko budu ponuđeni.

Odredbe st. 1. i 2. ovog člana primenjuju se bez obzira da li se parnični, arbitražni ili drugi postupak odnosi na sporni odnos koji je bio predmet postupka posredovanja.

Hitnost

Član 7.

Postupak posredovanja je hitan.