381 65 3433 857 info@pregovarac.rs

Materijali

Komunikacija

Komunikacija se definiše kao proces razmene poruka (verbalnih ili neverbalnih), između najmanje dve osobe, koji se odvija sa određenim ciljem i namerom. Svaka razmena se odvija u okviru neke situacije – konteksta komunikacije.
Kontekst komunikacije je sama situacija u kojoj se komunikacija odvija. Određuju ga brojni i različiti faktori kao što su: broj učesnika, vreme odigravanja, karakteristike prostora, uzrast, pol, uloge učesnika, prethodno iskustvo, predmet razmene, iskustvo učesnika, itd.


Preuzmite dokument

 

 

 

Veštine pisane poslovne komunikacije

Živimo u dinamičnom okruženju u kome radimo dugo i naporno, u kome brzo moramo da donosimo bitne odluke, imamo veliko područje odgovornosti i/ili zahtevne klijente.

Preuzmite dokument

Rešavanje konflikta

Svrha ovog priručnika jeste da učesnike upozna sa oblašću rešavanja konflikta; cilj joj je da pomogne čitaocima da razviju osnovna razumevanja konflikta i procesa rešavanja konflikta, kao i da razviju veštine potrebne da bi se efikasnije nosili jedni sa drugima, sa pripadnicima drugih organizacija i predstavnicima lokalnih zajednica. Priručnik nije zamišljen kao sredstvo koje će omogućiti čitaocima da se direktno uključuju, da intervenišu u krupna i kompleksna pitanja dugotrajnih i nasilnih konflikta, niti mu je cilj da uči iskusne pojedince u ovoj oblasti kako da obavljaju svoje poslove…

Preuzmite dokument

 

 

 

Terorizаm i pregovаrаnje

Monogrаfijа “Terorizаm i pregovаrаnje” predstаvljа rezultаt izrаde mаgistаrskog rаdа nа Fаkultetu bezbednosti, Univerzitetа u Beogrаdu, nа temu “Ulogа pregovаrаnjа u suprotstаvljаnju sаvremenom terorizmu”, te je prilаgođenа široj čitаlаčkoj publici sа ciljem dа doprinese sаgledаvаnju terorizmа sа strаne kojа je do sаdа mаnje rаzmаtrаnа. Nаime, željа mi je bilа dа аnаlizirаm i istrаžim terorizаm i pregovаrаnje kаo posebne celine, а zаtim prezentirаm mogućnosti upotrebe veštinа pregovаrаnjа u suprotstаvljаnju sаvremenom terorizmu. Nа nаvedeno istrаživаnje podstаklа me je činjenicа stаlnog porаstа brojа terorističkih nаpаdа širom svetа, аli i dаlje insistirаnje većine аkterа nа svetskoj sceni o odbаcivаnju bilo kаkve ideje o upotrebi pregovаrаnjа kаo jedne od opcijа kojа može dа doprinese sveobuhvаtnijoj i potpunijoj borbi protiv terorizmа u svаkom obliku.


Preuzmite dokument

 

 

 

Pregovaranje i pregovaračke vještine

Vjerovatno ste do sada više puta čuli ili i sami postali svjesni činjenice da pregovaramo gotovo svakoga dana, bilo u kući sa svojim najbližima, bilo u trgovini, na pijaci ili na radnom mjestu oko hiljadu sitnica, ali nekada i veoma važnih i krupnih pitanja. Pitate se možda, ako je to tako, čemu onda ovaj priručnik o pregovaranju i pregovaračkim vještinama kada ih usavršavate već od dana kada ste uspostavili kontakt sa svijetom oko sebe. Prisjetite se da i sa malom djecom vrlo često, a nekada i vrlo intenzivno, moramo da pregovaramo. Upravo zbog ove učestalosti procesa pregovaranja i njegove sveopšte prisutnosti, 60-ih godina prošlog vijeka počele su da se pojavljuju brojne knjige i priručnici koje su trebale pomoći “običnom” čovjeku da usavrši ovako važnu i korisnu vještinu. Međutim, u našoj zemlji literatura iz ove oblasti nije tako obimna…


Preuzmite dokument

 

 

 

Plan zbrinjavanja u masovnim nesrećama

Ne očekujemo nesreće, ali se one dešavaju. Sa životom dolaze prirodne nepogode i katastrofe. Industrijski napredak dovodi do tehnoloških akcidenata. Socioekonomska i politička previranja i promene dovode do nezadovoljstva, terorizma i rata. Pravila priprema i planiranje omogućavaju zajednici da smanji snagu razaranja i žrtve katastrofe.

Preuzmite dokument