Preskoči dostupni kursevi

Dostupni kursevi

Kurs Veštine komunikacije 1 je još jedan u nizu kurseva Centra za krizni menadžment i pregovaranje. Ovaj kurs se pohađa metodom elektronskog učenja i traje ukupno tri nedelje. Koncipiran je tako da vam, nakon prijave, bude napravljen korisnički nalog i dostavljena pristupna šifra kojom se logujete na kurs preko sajta pregovarac.rs. Kada se ulogujete, dobijate priliku da se upoznate sa materijalima koji su organizovani po nedeljama, a na kraju prve i druge nedelje se radi Kontrolni test sa pitanjima iz tih materijala. U trećoj nedelji se radi Završni test koji sublimira sva pitanja iz prethodne dve nedelje. Na sajtu ćete imati svoj profil koji mozete uredjivati i komunicirati sa drugim polaznicima kursa. Srećno! :-)

Kurs Veštine pregovaranja 1 je prva celina u okviru obuke "Pregovaranje u kriznim situacijama" Centra za krizni menadžment i pregovaranje. Ishodište kursa se ogleda u savladavanju teorijskih osnova veština pregovaranja koje predstavljaju podlogu za praktičnu radionicu. Kurs traje ukupno četiri nedelje, pri čemu se u prve tri nedelje razmatraju materijali i rade kontrolni testovi. U četvrtoj i završnoj nedelji kursa, radi se Završni test koji je ujedno i ispit za završetak kursa. Polaznici koji sa uspehom završe kurs dobijaju sertifikat i mogućnost da nastave usavršavanje.

Talačko pregovaranje (hostage negotiation) je kurs osmišljen od strane Sektora za edukaciju Centra za krizni menadžment i pregovaranje.
Pored osnovnog, u kurs je uključen i dopunski materijal za one koji žele da nauče više. Ishodište kursa se ogleda u podizanju svesti građana o talačkim situacijama, usvajanju osnovnih pravila postupanja u njima, kao i preporuka koje predlažemo u funkciji svođenja grešaka nadležnih organa na minimum.
Kurs traje ukupno tri nedelje, pri čemu se u prvoj i drugoj nedelji razmatraju materijali i polaznici su u obavezi da, na kraju nedelje, urade Kontrolni test 1, odnosno Kontrolni test 2. Poslednja nedelja kursa je posvećena pripremama za Završni test, koji je ujedno i završni ispit ovog kursa.
Nakon uspešnog polaganja Završnog testa, svi polaznici stiču pravo na zvaničan sertifikat Centra za krizni menadžment i pregovaranje, kao i mogućnost daljeg rada na ličnom i profesionalnom razvoju.

"Taktika vršenja praćenja i mere samozaštite" je novi kurs osmišljen i organizovan od strane Sektora za edukaciju Centra za krizni menadzment i pregovaranje (CKMP).
Kurs traje ukupno tri nedelje. U toku prve i druge nedelje, polaznici razmatraju materijal koji su prethodno dobili, a na osnovu kojeg se pripremaju za Kontrolni test 1 i Kontrolni test 2. Polaznici koji uspešno završe kontrolne testove, u poslednjoj nedelji kursa rade Završni test na kojem dolaze u obzir pitanja iz celokupnog materijala. Da bi polaznik uspešno završio kurs i dobio sertifikat, neophodno je da na Završnom testu ne dobije ocenu nižu od sedmice (7).

Uvod u kriminalističko profilisanje je kurs namenjen polaznicima koji žele da steknu osnovna znanja iz oblasti kriminalističkog profilisanja. Kurs obuhvata istoriju kriminalističkog profilisanja, osnovne pravce i njihove metode. Kurs se u drugoj fazi bavi razradom osnovnih tehnika i postavljanjem "problema" kriminalsitičkog profilisanja. Vreme trajanja kursa je tri nedelje.

Nakon završenog kursa polaznici će steći sledeće kompetencije:

1. razlikovanje osnovnih pravaca kriminalistočkog profilisanja;
2. osnovno poznavanje glavnih metoda i tehnika krim. profilisanja;
3. analiza ulaznih podataka i postavljanje problema kriminalističkog profilisanja.

"Prevencija nasilja nad ženama" je novi elektronski kurs, osmišljen i organizovan od strane Sektora za edukaciju Centra za krizni menadžment i pregovaranje (CKMP). Kurs traje ukupno tri nedelje. U toku prve i druge nedelje, polaznici razmatraju nastavni materijal na osnovu kojeg se pripremaju za Kontrolni test 1 i Kontrolni test 2. Polaznici koji uspešno završe kontrolne testove, u poslednjoj nedelji kursa rade Završni test, na kojem dolaze u obzir pitanja iz celokupnog materijala. Da bi polaznik uspešno završio kurs i dobio sertifikat, neohodno je da na Završnom testu ne dobije ocenu nižu od sedmice (7).

"Postupak medijacije između žrtve i prestupnika" je novi kurs osmišljen i organizovan od strane Centra za krizni menadžment i pregovaranje (CKMP). Predstavlja prvu celinu na temu medijacije u kojoj se razmatraju ključni pojmovi i obrađuje postupak medijacije između žrtve i prestupnika. Ovaj kurs se pohađa metodom elektronskog učenja i traje ukupno tri nedelje. U toku prve i druge nedelje kursa, polaznici razmatraju materijal koji su prethodno dobili, a na osnovu kojeg se pripremaju za Kontrolni test 1 i Kontrolni test 2. Polaznici koji uspešno završe kontrolne testove, u poslednjoj nedelji kursa rade Završni test na kojem dolaze u obzir pitanja iz celokupnog materijala. Da bi polaznik uspešno završio kurs i dobio sertifikat, neophodno je da na Završnom testu ne dobije ocenu nižu od sedmice (7).

"Digitalna forenzika - istraga, prikupljanje i obrada dokaza" je novi kurs osmišljen i organizovan od strane Centra za krini menadžment i pregovaranje (CKMP). Kurs traje ukupno tri nedelje. U toku prve i druge nedelje polaznici razmatraju materijal koji su prethodno dobili, a na osnovu kojeg se pripremaju za Kontrolni test 1 i Kontrolni test 2. Polaznici koji uspešno završe kontrolne testove, u poslednjoj nedelji kursa rade Završni test na kojem dolaze u obzir na pitanja iz celokupnog materijala. Da bi polaznik uspešno završio kurs i dobio sertifikat, neophodno je da na Završnom testu ne dobije ocenu nižu od sedmice (7).

"Forenzička obrada lica mesta" je novi elektronski kurs, osmišljen od strane Sektora za edukaciju Centra za krizni menadžment i pregovaranje (CKMP). Krajnji cilj ovog kursa se ogleda u sticanju novog i podizanju postejećeg znanja iz forenzike na viši nivo posredstvom izučavanja metoda, tehnika i samog postupka forenzičke obrade lica mesta.
U toku trajanja kursa, polaznici razmatraju nastavne celine i pripremaju se za Kontrolne testove. Pored osnovnog, u kurs je uključen i dodatni materijal za one koji žele da nauče više.
Da bi polaznik uspešno završio kurs i dobio sertifikat, neophodno je da prosečna ocena sa sva tri Kontrolna testa ne bude niža od šestice (6).

"Prevencija vrbovanja lica za tajni obaveštajni rad" je novi kurs osmišljen i organizovan od strane Sektora za edukaciju Centra za krizni menadžment i pregovaranje. Kurs traje ukupno dve nedelje.

U toku prve nedelje kursa, polaznici preuzimaju Prvu i Drugu lekciju, izučavaju ih i odgovaraju na postavljena pitanja u okviru Prve provere znanja. Da bi polaznik prešao na naredno pitanje, neophodno je da odgovori tačno na prethodno. Nakon davanja ispravnih odgovora na sva pitanja, polaznik dolazi do poslednjeg pitanja na koje je neophodno dati esejski odgovor (odgovor otvorenog tipa). U toku prve nedelje, polaznici će imati zanimljive zadatke, ali i nenajavljene provere znanja posredstvom kojih se mogu zaraditi dodatni bodovi.

Druga nedelja kursa je posvećena izučavanju najobimnije, ključne, Treće lekcije kursa. Davanje odgovora u okviru Druge provere znanja funkcioniše po istom principu s tim što esejski odgovor vuče najveći broj bodova i od istog zavisi uspešan završetak kursa. 

Da bi polaznik završio kurs i stekao pravo na zvaničan sertifikat Centra za krizni menadžment i pregovaranje, neophodno je da ukupan broj osvojenih bodova ne bude niži od 60 (ocena 6).


Preskoči novosti

Novosti

(Nije objavljena još nijedna vest.)