Dobrodošli na zvaničan sajt Centra za krizni menadžment i pregovaranje!

» Vesti

Elektronski kurs: „Uvod u kriminalističko profilisanje“

Dragi prijatelji,   Obaveštavamo vas da je u toku postupak prijavljivanja za pohađanje elektronskog kursa pod nazivom „Uvod u kriminalističko profilisanje“ koji organizujemo u saradnji sa Udruženjem kriminalističkih profajlera (CPA). Kriminalističko profilisanje predstavlja istražnu metodu koja se koristi za identifikaciju i pronalaženje nepoznatih izvršilaca krivičnih dela. Shodno tome, težište ovog elektronskog kursa je upravo na teoretskim celinama poput: kriminalističkog profilisanja, razlikovanja osnovnih pravaca profilisanja, upoznavanja sa osnovnim metodama i tehnikama profilisanja, analize ulaznih podataka, kao i samog postavljanja problema kriminalističkog profilisanja. Ishodište kursa se ogleda u sticanju novog i podizanju postojećeg znanja iz ove oblasti na viši nivo posredstvom izučavanja načina, tehnika i metoda profilisanja lica iz kriminogenih sredina. Pohađanje kursa podrazumeva formiranje lozinke i otvaranje korisničkog naloga na osnovu kojeg se sa polaznicima razmenjuju nastavni materijali i testovi. Polaznici kursa mogu slobodno pristupati i izučavati materijale u toku nedelje, pri čemu su u obavezi da urade sve kontrolne testove za uspešan završetak kursa. Svim polaznicima koji polože testove sa zadovoljavajućom ocenom, biće uručen zvaničan sertifikat Centra za krizni menadžment i pregovaranje. Takođe, svi polaznici stiču pravo na učlanjenje u Udruženje kriminalističkih proflajlera i mogućnost pohađanja praktične radionice na kojoj će se izrađivati profil izvršilaca krivičnih dela, za šta je neophodno posedovanje osnovnog znanja iz oblasti krimininalističkog profilisanja. Kurs počinje 29. maja 2017. godine i traje ukupno tri nedelje. Cena kursa iznosi 2000 RSD. Molimo sve interesente da nam dostave lične podatke (ime, prezime i kontakt telefon) putem adrese elektronske pošte: jnikola316@gmail.com .   Srdačan... read more

„Obuka za predavače“

Dragi prijatelji,   Sa velikim zadovoljstvom vas obaveštavamo da je u toku postupak prijavljivanja za pohađanje obuke koju organizujemo u cilju formiranja grupe sertifikovanih predavača! „Obuka za predavače“ je teorijsko-praktičan oblik edukacije, namenjen svim građanima koji nisu dovoljno spremni da vlastito stručno znanje i iskustvo prenesu onima koji su još na početku. Odgovarajući nivo veština prezentovanja i prenošenja znanja pred velikom grupom ljudi, može se steći samo adekvatnim treningom. Iz tog razloga, sprovođenje ove obuke je prepušteno licenciranim predavačima sa višegodišnjim iskustvom u držanju raznih tipova edukativnih programa. Obuka traje ukupno 11h i podeljena je na dva dana. Prvog dana će se obrađivati teoretske celine poput: veština fasilitacije, pripremanja nastavnog okruženja, pripremanja nastavnog sadržaja i mnogih drugih. Drugi dan je posvećen planiranju, pripremanju i praktičnom izvođenju časa, koji se ocenjuje i predstavlja završni ispit. Krajni rezultat obuke se ogleda u formiranju grupe predavača, koji će u narednom periodu sprovoditi edukativne programe pod okriljem Centra za krizni menadžment i pregovaranje. Drugim rečima, svi polaznici obuke, koji polože završni ispit i osposobe se za predavače, stiču mogućnost držanja predavanja, kurseva i-ili obuka posredstvom Udruženja, a time i pravo na predviđenu naknadu. Pored pomenutog, polaznicima se pruža mogućnost da, u skladu sa principima interaktivne nastave i učenja odraslih, u svojim organizacionim jedinicama adekvatno pristupe rešavanju problema, koji su prouzrokovani nedostatkom znanja, veština i stručnih kompetencija. Broj polaznika je ograničen. Usled velike zainteresovanosti, pristupiće se selekciji. Prednost imaju pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Bezbednosno informativne agencije, Ministarstva odbrane, Ministarstva pravde, Ministarstva spoljnih poslova, Ministarstva zdravlja, Gorske službe spasavanja, Crvenog krsta, privatnih agencija za obezbeđenje, odnosno sva lica čiji je opis posla u skladu sa ciljevima Udruženja. Obuka će se... read more

Elektronski kurs: „Talačko pregovaranje“

Dragi prijatelji, Pregovaranje je postalo nezaobilazan način rešavanja kriznih i konfliktnih situacija mirnim putem. Spremnost vlasti da prihvati pregovore je posebno važna u talačkim situacijama, kada životi nedužnih ljudi vise o koncu. Uzimajući u obzir dosadašnju praksu i statističke podatke koji pokazuju da prilikom oslobađanja talaca upotrebom sile strada više talaca nego kada se sa otmičarima pregovara, Centar za krizni menadžment i pregovaranje otvara mogućnost pohađanja novog elektronskog kursa iz oblasti policijskog pregovaranja u talačkim situacijama. Pohađanjem kursa pod nazivom “Talačko pregovaranje”, polaznici stiču znanje o: pojmu, strategijama i veštinama pregovaranja sa akcentom na policijsko pregovaranje; svim tipovima talačkih situacija (terorističke, kriminalne, zatvorske…); celokupnom postupku, pravilima i taktici talačkog pregovaranja. Kroz upoznavanje sa osnovnim i dopunskim materijalom, video snimcima, dokumentarnim filmovima o neuspešnim operacijama oslobađanja talaca (Beslan i Manila), ishodište kursa se ogleda u usvajanju osnovnih pravila ponašanja u talačkim situacijama i niza preporuka koje su u funkciji smanjivanja grešaka nadležnih organa na minimum. Kurs se pohađa metodom elektronskog učenja, MOODLE, i traje ukupno tri nedelje.  Nakon kreiranja korisničkih naloga i šifri, svim polaznicima se omogućava pristup materijalu, koji se u toku nedelje izučava. Na kraju prve i druge nedelje kursa, polaznici imaju obavezu da urade Kontrolni test 1 i Kontrolni test 2. U trećoj i poslednjoj nedelji kursa, polaznici rade Završni test, koji je ujedno i završni ispit. Kurs počinje 17. aprila 2017. godine. Po uspešnom okončanju istog, svim polaznicima će biti uručen zvaničan sertifikat Centra za krizni menadžment i pregovaranje. Cena kursa iznosi 1600 RSD. Molimo sva zainteresovana lica da nam dostave podatke (ime, prezime i kontakt telefon) putem adrese elektronske pošte: info@pregovarac.rs .   Svako... read more

Uspešan završetak obuke „Pregovaranje u kriznim i konfliktnim situacijama“

U nedelju, 26. marta 2017. godine, u prostorijama Centra za krizni menadžment i pregovaranje, tradicionalno je održana obuka iz oblasti kriznog pregovaranja. „Pregovaranje u kriznim i konfliktnim situacijama“ čine praktične vežbe i simulacije realnih kriznih i konfliktnih događaja, u kojima su se svi polaznici odlično snašli i sa izuzetnim uspehom završili predviđeni program obuke. Na kraju, njima je, od strane predavača, uručen zvaničan sertifikat Centra za krizni menadžment i pregovaranje i knjiga po izboru. Grupu su činili polaznici različitih profila. Hvala svima na divnoj atmosferi, pozitivnoj energiji i uloženom... read more

Obuka: „Pregovaranje u kriznim i konfliktnim situacijama“

Dragi prijatelji,   Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da je otvorena prijava za još jednu aktivnost u nizu edukativnih programa koje organizujemo sa ciljem osposobljavanja građana za rešavanje kriznih i konfliktnih situacija mirnim putem! Obuka pod nazivom “Pregovaranje u kriznim i konfliktnim sutuacijama” je namenjena svakome ko želi razviti pregovaračke veštine uz pomoć eksperata koji se dugi niz godina bave kriznim i konfliktnim situacijama kao što su: talačke situacije, porodično nasilje, hapšenje učinilaca teških krivičnih dela, pregovaranje sa potencijalnim samoubicama, psihički poremećenim osobama, otmičarima, iznuđivačima, razbojnicima i dr. Ishodište obuke se ogleda u podizanju svesti polaznika o značaju razvijanja pregovaračkih veština za obavljanje složenih bezbednosnih poslova, sa akcentom na tehniku i taktiku pregovaranja. Obuka se sastoji iz dve celine – elektronskog kursa i praktične radionice. Elektronski kurs pod nazivom “Veštine pregovaranja I” se pohađa metodom elektronskog učenja, MOODLE, i traje četiri nedelje. Pohađanje ove celine podrazumeva prethodno otvaranje korisničkog naloga preko kojeg se razmenjuju materijali i testovi. Sledeći korak je dobijanje pristupne šifre. Nakon dobijanja iste, polaznici mogu slobodno pristupati materijalu u toku nedelje, pri čemu su u obavezi da na kraju svake nedelje urade Kontrolni test. U poslednjoj nedelji kursa, polaznici rade Završni test koji sublimira proučavanu materiju iz prethodne tri nedelje. Za sve polaznike koji uspešno završe elektronski kurs, organizuje se praktična radionica iz oblasti kriznog pregovaranja. Radionica podrazumeva interaktivan i višečasovni rad sa iskusnim ekspertima kroz simulaciju realnih kriznih i konfliktnih situacija. Završetak elektronskog kursa nije preduslov za pohađanje radionice. Uspešnim pohađanjem praktične radionice, svi polaznici stiču pravo na: zvaničan sertifikat Centra za krizni menadžment i pregovaranje; knjigu iz oblasti talačkog pregovaranja (Oružjem protiv otmičara (II) – deset neuspešnih operacija oslobađanja talaca ili Upravljanje talačkim krizama);... read more

Elektronski kurs: „Postupak medijacije između žrtve i prestupnikа“

Dragi prijatelji,   Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da je otvorena prijava za novi elektronski kurs, još jednu aktivnost u nizu edukativnih programa koje organizujemo sa ciljem osposobljavanja građana za mirno rešavanje kriznih i konfliktnih situacija. Kako je medijacija (posredovanje) postupak rešavanja raznih vrsta sporova mirnim putem i uz pomoć treće, neutrale strane – medijatora koji stranama pomaže da uspostave komunikaciju,postignu sporazum i pronađu zajedničko rešenje problema, ishodište elektronskog kursa pod nazivom „Postupak medijacije između žrtve i prestupnika“ se ogleda upravo u izučavanju principa mirnog rešavanju spora nastalim izvršenjem kažnjivog dela. Kurs se pohađa metodom elektronskog učenja, MOODLE, i traje ukupno tri nedelje. Pohađanje onlajn kursa podrazumeva formiranje lozinke i otvaranje korisničkog naloga preko kojeg se sa polaznicima kursa razmenjuju nastavni materijali i testovi. Polaznici mogu slobodno pristupati materijalu u toku nedelju, pri čemu su dužni da na kraju svake nedelje urade Kontrolni test. U poslednjoj nedelji kursa, polaznici rade Završni test, koji je ujedno i završni ispit. Za pohađanje kursa ne postoje ograničenja i mogu se prijaviti svi bez obzira na obrazovni nivo, stručnu spremu, mesto prebivališta i sl. Takođe, želimo vas ovom prilikom obavestiti da se možete prijaviti istovremeno za pohađanje elektronskog kursa pod nazivom “Uvod u kriminalističko profilisanje” i-ili “Taktika vršenja praćenja i mere samozaštite”. Vreme trajanja i način pohađanja ovih kurseva je istovetan gore navedenom objašnjenju. Realizacija kurseva počinje 20. februara 2017. godine. Cena svakog kursa ponaosob iznosi ukupno 2.000 RSD. U cenu je uključeno sledeće: zvaničan sertifikat Udruženja; mogućnost učlanjenja u Udruženje, a time i ostvarivanje popusta na buduće aktivnosti, kao i doprinošenje ostvarivanju ciljeva za koje se zalažemo na osnovu rada u okviru Sektora... read more

Elektronski kurs: „Taktika vršenja praćenja i mere samozaštite“

Oslanjajući se na podatke o velikom broju žrtava uhođenja i na slučajeve koji su se završavali sa najtragičnijim ishodom, Centar za krizni menadžment i pregovaranje otvara mogućnost pohađanja onlajn kursa pod nazivom „Taktika vršenja praćenja i mere samozaštite“. Kurs je prožet mnoštvom smernica koje su primenljive u praksi i koje, kao takve, predstavljaju putokaz u postupanju prilikom praćenja. Ipak, kako je za zaštitu od pojave koja nas može ugroziti nužno njeno dobro poznavanje, polaznici kursa će se prvobitno upoznati sa osnovnom taktikom vršenja praćenja i trikovima kojima se služe službena lica organa unutrašnjih poslova, ali i lica iz kriminogenih sredina. Kroz upoznavanje sa materijalom i video snimcima sa merama samostalne zaštite od praćenja, ishodište kursa se ogleda u svođenju mogućnosti viktimizacije na minimum. Kurs traje ukupno tri nedelje. Nakon prijave, svi polaznici će dobiti svoje naloge i šifre za pristup materijalu. Na kraju prve i druge nedelje kursa, polaznici su u obavezi da urade Kontrolni test 1 i Kontrolni test 2. U trećoj i poslednjoj nedelji kursa, polaznici rade Završni test. Kurs počinje 20. februara 2017. godine. Po uspešnom okončanju istog, svim polaznicima će biti uručen sertifikat Centra za krizni menadzment i pregovaranje. Cena kursa iznosi 2.000 dinara. Za prijavu je neophodno da nam dostavite svoje podatke (ime, prezime i broj telefona) na adresu elektronske pošte: info@pregovarac.rs.   Srdačan... read more

Kurs: „Postupci individualne zaštite u vanrednim situacijama“

Poštovani, Uzimajući u obzir oblike samoorganizovanja građana u obavljanju bezbednosnih poslova za vreme bivše SFRJ, odnosno aktuelne statističke podatke prema kojima je minorni broj jedinica lokalne samouprave izradio procenu rizika i ugroženosti i planove zaštite i spasavanja od elementarnih nepogoda i drugih nesreća, kao i nedovoljnu ili nikakvu obučenost građana u reagovanju u slučaju vanrednih situacija, očigledno je nepostojanje organizovanog i efikasnog pristupa sistema u zaštiti i spasavanju građana. Upravo u cilju poboljšanja i izdizanja na viši nivo lične bezbednosti građana, čime se neposredno utiče na bezbednost društva, nevladino udruženje pod nazivom Centar za krizni menadžment i pregovaranje (CKMP) otvara mogućnost pohađanja teorijsko-praktičnog kursa pod nazivom ,,Postupci individualne zaštite u vanrednim situacijama.“ Posredstvom programa edukacije, koji obuhvata obradu tema o pojmu i zakonskom određenju vanrednih situacija, subjektima sistema zaštite i spasavanja u Republici Srbiji, preporučenim postupcima individualne zaštite u vanrednim situacijama i druge, ishodište kursa se ogleda u usvajanje teorijskog i praktičnog znanja o vanrednim situacijama. Pomenuti kurs, u trajanju od šest časova, održaće stručnjak u mnogim oblastima, rukovodilac obezbedjenja republičkih organa, kapetan vojnog  broda u penziji, Branko Đurđević. Kurs će se realizovati, u periodu od 10h do 16h, 30. oktobra 2016. godine u prostorijama Centra za krizni menadžment i pregovaranje. Po uspešnom okončanju istog, svim polaznicima će biti uručen zvaničan sertifikat Udruženja. Cena kursa iznosi 2.000,00 RSD uz mogućnost izvršenja uplate u dva dela. Za više informacija i prijavu, molimo da nam dostavite svoje podatke (ime, prezime i broj telefona) na adresu elektronske pošte: info@pregovarac.rs . Srdačan... read more

Uspešno okončanje praktične radionice „Prepoznavanje laganja na osnovu facijalne ekspresije emocija“

Polaznici praktične radionice pod nazivom „Prepoznavanje laganja na osnovu facijalne ekspresije emocija” dana 2. 10. 2016. godine, uspešno su završili predviđeni program edukacije u trajanju od devet časova. Pored mogućnosti da usvoje teorijska i praktična znanja, polaznici radionice su imali priliku da na praktičnim vežbama ista i primene. Takođe, polaznici su dobili dosta korisnih saveta i informacija stečenih na osnovu dugogodišnjeg iskustva stručnjaka iz Udruženja kriminalističkih profajlera, diplomiranog psihologa i specijaliste za kriminalistiku, Nemanje Popovića. Hvala svima na dobroj atmosferi i izdvojenom vremenu!... read more

Praktična radionica: „Prepoznavanje laganja na osnovu facijalne ekspresije emocija“

Obaveštavamo vas da Centar za krizni menadžment i pregovaranje (CKMP) u saradnji sa Udruženjem kriminalističkih profajlera organizuje višečasovnu radionicu pod nazivom „ Prepoznavanje laganja na osnovu facijalne ekspresije emocija“. Radionica nije zatvorenog tipa, te je namenjena svim zainteresovanim licima za izučavanje facijalnih ekspresija emocija sa akcentom na prepoznavanje laži kod svog sagovornika. Teme koje će se obrađivati na radionici su: Primarne i sekundarne emocije i emocionalne reakcije; Prepoznavanje emocija na osnovu gestova i facijalnih ekspresija; Laganje i strategija laganja; Prepoznavanje laganja na osnovu gestova i facijalnih ekspresija; Testovi za procenu laganja i Različiti pristupi u detekciji laganja. Radionica će se održati u prostorijama Centra za krizni menadžment i pregovaranje 2. oktobra 2016. godine  u periodu od 10h-19h . Po uspešnom okončanju iste, polaznicima će se dodeliti sertifikat Centra za krizni menadžment i pregovaranje. Cena radionice iznosi 4000 RSD. Za prijavu, molimo da nam dostavite lične podatke (ime, prezime i broj telefona) na e-mail adresu: info@pregovarac.rs .   Srdačan... read more

» Izdavaštvo

Oružjem protiv otmičara (II) – deset neuspešnih operacija oslobađanja talaca

Autori dr Željko Mojsilović i mr Dragan Džamić su pripremili rukopis pod nazivom: „Oružjem protiv otmičara (II) – deset neuspešnih operacija oslobađanja talaca“. Radi se o originalnom delu autora koje predstavlja logični nastavak njihovog prethodno publikovanog praktikuma: „Oružjem protiv otmičara – deset najuspešnijih operacija oslobađanja talaca“ i u kojem se ovaj put, za razliku od prethodnog, daje sintetizovano i uopšteno saznanje o neuspešno izvedenim operacijama oslobađanja talaca.  Konkretno, autori su se poduhvatili veoma obimnog i odgovornog posla da, nakon prvog praktikuma, napišu i drugi pod nazivom: „Oružjem protiv otmičara (II) – deset neuspešnih operacija oslobađanja talaca“, a koji će biti veoma dobro prihvaćen od velikog broja čitalaca različitih usmerenja i zanimanja. U ovom drugom praktikumu se široj i užoj (stručnoj) javnosti predstavljaju sistematizovana i uopštena saznanja iz loše prakse specijalnih antiterorističkih, odnosno protivterorsitičkih jedinica, tako što autori prikazuju njihovih deset neuspešno izvedenih operacija oslobađanja talaca, koje su, između ostalog, nastale i greškom službi bezbednosti, a gde je došlo do ugrožavanja života talaca i građana i u kojima je bilo nepotrebnih žrtava. Proučavanjem i analizom opisanih slučajeva u ovom praktikumu, mogu se izvući pouke koje mogu biti od koristi snagama bezbednosti, a naročito jedinicama specijalizovanim za borbu protiv terorizma i njihovim rukovodiocima. Analiza navedenih operacija oslobađanja talaca ukazuje na nekoliko suštinskih i zajedničkih faktora koji su bili ključni za neuspešno okončanje krize i veliki broj poginulih talaca, a svakako faktor broj jedan je neadekvatno rukovođenje operacijom oslobađanja talaca. Praktikum je nastao kao rezultat višegodišnjeg analitičkog rada autora i marljivog sakupljanja građe iz stranih i domaćih izvora. Pored talačkih situacija o kojima je bilo pisano, u praktikumu su predstavljene i neuspešne...

Upravljanje talačkim krizama

Monografija “Upravljanje talačkim krizama“ je rezultat doktorske disertacije autora pod nazivom “Sistem upravljanja talačkim krizama“, odbranjene na Fakultetu bezbednosti Univerziteta u Beogradu. Prilagođena je široj čitalačkoj publici sa ciljem sagledavanja problema talačkih kriza iz ugla onih koji su zaduženi da na krizu odgovore. „Želja mi je bila da analiziram i istražim različite sisteme i načine reagovanja u talačkim krizama, u različitim državama, a i da prikupim iskustva koja su stekli pripadnici policije koji su u takvim situacijama lično učestvovali. S obzirom da krizni menadžment u Srbiji predstavlja relativno nov koncept, kako teorijski, tako i u praktičnoj primeni, a talačke krize spadaju u tip krize na koju postoji mogućnost uticaja od strane više faktora, izuzetno je važna izgradnja adekvatnog sistema upravljanja talačkim krizama, zasnovanog na naučnim osnovama i iskustvima dobre prakse u delovanju u sličnim situacijama. U ovom radu sam pokušao da ukažem da u upravljanju talačkim krizama organizacija ima centralno mesto i da od načina organizovanja zavisi i ishod same krize.“ Spoznaja specifičnosti upravljanja talačkim krizama kao osobene vrste upravljanja, započeta je izlaganjima opšteteorijskih saznanja o upravljanju. U ovom delu rada su izložene i osnovne teorije upravljanja, po hronologiji nastanka, od prvih škola upravljanja pa sve do savremenih teorija menadžmenta.U radu su analizirani i sistemi upravljanja talačkim krizama u nekoliko savremenih država i država regiona: SAD, Nemačka, Francuska, Slovenija i Hrvatska. U svakoj državi je predstavljena nadležnost za upravljanje talačkim krizama, intervencija, pregovaranje i proces upravljanja talačkim krizama. Analizirano je i upravljanje talačkim krizama u Srbiji da bi se došlo do zaključaka koji se mogu upotrebiti za poboljšanje sistema upravljanja krizama (…). Autor  ...

Knjiga „Terorizam i pregovaranje“

Monografija ”Terorizam i pregovaranje” predstavlja rezultat izrade magistarskog rada na Fakultetu bezbednosti Univerziteta u Beogradu, na temu ”Uloga pregovaranja u suprotstavljanju savremenom terorizmu”, te je prilagođena široj čitalačkoj publici sa ciljem da doprinese sagledavanju terorizma sa strane koja je do sada manje razmatrana. Naime, želja mi je bila da analiziram i istražim terorizam i pregovaranje kao posebne celine, a zatim prezentiram mogućnosti upotrebe veština pregovaranja u suprotstavljanju savremenom terorizmu. Na navedeno istraživanje podstakla me je činjenica stalnog porasta broja terorističkih napada širom sveta, ali i dalje insistiranje većine aktera na svetskoj sceni o odbacivanju bilo kakve ideje o upotrebi pregovaranja kao jedne od opcija koja može da doprinese sveobuhvatnijoj i potpunijoj borbi protiv terorizma u svakom obliku. Osim izlaganja o karakteristikama terorizma i osnovnim karakteristikama pregovaranja kao veštine, u radu su sagledana i analizirana i druga pitanja koja su značajna u proučavanju široke problematike terorizma. U tom smislu posebno su analizirane opšte i institucionalne definicije terorizma, odnos pojma ”terorizam” sa sličnim pojmovima, karakteristike terorizma, te uočene i predstavljene faze izvršenja terorističkog akta. Što se tiče pregovaranja, naročito sam obratio pažnju na savremenu upotrebu veština pregovaranja u diplomatiji i poslovima bezbednosti, odnosno, posebno je obrađeno diplomatsko i policijsko pregovaranje. Treći deo knjige, ujedno i najvažniji za ovu tematiku, odnosi se na upotrebu i značaj pregovora u suprotstavljanju savremenom terorizmu. U ovom delu analizirana su dosadašnja iskustva, kao i argumenti za i protiv pregovaranja sa teroristima. Na kraju su date mogućnosti upotrebe pregovaranja u pojedinim fazama terorističkog delovanja (pripremna faza, faza izvršenja terorističkog akta i faza stabilizacije), kako radi smanjenja broja terorističkih napada, oslobađanja zarobljenih talaca, tako i dobijanja informacija o...

» Sporazumi o saradnji

 

 

 

Zaključen je sporazum o saradnji između Centra za krizni menadžment i pregovaranje (CKMP) i Fakulteta bezbednosti Univerziteta u Beogradu (FB).  U skladu sa osnovnim načelima i glavnim ciljevima koji su definisani statutima, CKMP i FB su se dogovorili o zajedničkom delovanju koje će se zasnivati na elementima i postulatima kao što su:

1. razvijanje i unapređenje saradnje na razvoju svesti o potrebi adekvatne pripreme i organizovanja za delovanje u kriznim situacijama;
2. prevencija sukoba i građenje mira nakon postignutog sporazuma, razvijajući naučno i stručno istraživanje pregovora;
3. podsticanje obrazovanja pregovarača i drugih stručnjaka koji će biti angažovani u procesu rešavanja kriznih situacija i razvijanju naučnoistraživačkog rada u oblasti nauka bezbednosti, odbrane, civilne zaštite, zaštite životne sredine i menadžmenta ljudskih i socijalnih resursa, prikupljanju  i obradi naučne i stručne literature radi unapređenja znanja društva o najboljim načinima za prevenciju sukoba;
4. organizovanje stručnih skupova, savetovanja, seminara i drugih oblika stručnog obrazovanja radi širenja informacija o politici i praksi sukob uz naglasak na potrebi izgradnje sigurnog i održivog mira;
5. promovisanje prevencije, upravljanja i rešavanja međunarodnih i drugih sukoba mirnim putem;
6. donošenju zaključaka i pouka koje mogu biti korisne za unapređenje procesa pomirenja i prevazilaženja prepreka u komunikaciji.

images31

 

 

 

 

U skladu sa osnovnim načelima i glavnim ciljevima koji su definisani statutima i drugim osnivačkim aktima, zaključen je sporazum o saradnji između Centra za krizni menadžment i pregovaranje i Inovacionog centra Fakulteta bezbednosti u sledećim oblastima:

1. razvijanje i unapređenje svesti građana o potrebi adekvatne pripreme i organizovanja za delovanje u kriznim i konfliktnim situacijama;
2. realizacija naučnih i razvojnih projekata iz oblasti bezbednosti koji imaju za cilj poboljšanje potencijala za rešavanje kriznih i konfliktnih situacija i povećanje bezbednosti građana na lokalnom i državnom nivou;
3. podsticanje obrazovanja stručnjaka koji će biti angažovani u procesu rešavanja kriznih i konfliktnih situacija i razvijanju naučnoistraživačkog rada u oblasti nauka bezbednosti, odbrane, civilne zaštite, zaštite životne sredine i menadžmenta ljudskih i socijalnih resursa;
4. organizovanje stručnih skupova, savetovanja, seminara i drugih oblika stručnog obrazovanja i usavršavanja radi širenja informacija o politici i praksi sukoba koji se javljaju uz naglasak na potrebi izgradnje bezbednijeg društva;
5. objavljivanje publikacija koje će pomoći u sticanju intelektualnih i praktičnih veština, u analizi sukoba, veština relevantnih za posredovanje u sukobima kao i izgradnji bezbednijeg društva;
6. promovisanje prevencije, upravljanje i rešavanja sukoba mirnim putem, kao i edukacija građana za rešavanje kriza i konflikata mirnim putem;
7. pružanje konsultantskih saveta i usluga naučno-istraživačkim, razvojnim, privrednim i državnim organizacijama, kao i posredovanje između svih organizacija koje se bave bezbednosnom praksom.

unnamed

 

 

 

 

 

 

 

Dana 14.06.2015. godine, održan je prvi sastanak „Saveza za psihološku podršku u uslovima lične i kolektivne katastrofe“ čiji su predstavnici potpisali Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji. Poslovno-tehnička saradnja po ovom ugovoru obuhvata sledeće oblasti:

– formiranje Saveza za psihološku podršku u situacijama lične i masovne katastrofe;
– saradnju u promovisanju važnosti delovanja i pružanja psihološke podrške prilikom ličnih i masovnih katastrofa te integrisanju istih kao dodatnih vrednosti u strukturu, sistem i aktivnosti menadžmenta kriznih situacija na nacionalnom/regionalnom/lokalnom nivou;
– saradnju u organizaciji i sprovođenju obrazovnih programa u oblasti delovanja prilikom ličnih i masovnih katastrofa;
– praktični rad sa osobama ugroženih ličnim i masovnim katastrofama i članovima njihovih porodica;
– saradnju u organizovanju međusobne edukacije u programima od značaja za unapređenje rada;
– saradnju u oblasti primene naučnih dostignuća i u sprovođenju istraživanja;
– zajednički nastup prema donatorima u cilju realizovanja zajedničkih projekata;
– sprovođenje humanitarnih aktivnosti;
– usklađivanje postojeće aktivnosti i zajedničko planiranje daljeg razvoja saradnje.

 

68956_454001847994618_1969914859_n

 

 

 

 

U skladu sa osnovnim načelima i glavnim ciljevima koji su definisani statutima i drugim osnivačkim aktima, zaključen je sporazum o saradnji između Centra za krizni menadžment i pregovaranje i Crvenog krsta Zvezdara. Saradnja će se odvijati u sledećim oblastima:

– podizanje svesti građana o značaju procesa prevencije bezbednosnih rizika u lokalnoj i široj zajednici, kao i o značaju razvoja samozaštitnih kompetencija i bezbednosne kulture;
– aktivan rad na ublažavanju posledica kriza i katastrofa, pružanje podrške i pomoći ugroženim licima, unapređenje potencijala lokalne zajednice i građana za prevenciju budućih kriza i konflikata i razvoj sredstava i metoda oporavka od kriza i katastrofa;
– rad na podizanju kapaciteta za prevenciju i pravilno regovanje tokom elementarnih nepogoda, tehničkih i drugih nesreća i ostalih vanrednih događaja;
– razvijanje i unapređenje svesti građana o potrebi adekvatne pripreme i organizovanja za delovanje u kriznim i konfliktnim situacijama;
– učešće u projektima koji imaju za cilj poboljšanje potencijala za rešavanje kriznih situacija, zatim saradnju državnih organa i lokalne zajednice, kao i pružanje pomoći i razvoj potencijala za reagovanje u krizama, katastrofama i konfliktima;
– edukacija građana za unapređenje lične, uzajamne i kolektivne zaštite;
– organizovanje programa u cilju osnaživanja građana za adekvatno reagovanje na savremene krize i konflikte.

 

 

naslovna-01

 

 

 

 

 

 

U skladu sa osnovnim načelima i glavnim ciljevima koji su definisani statutima i drugim osnivačkim aktima, zaključen je sporazum o saradnji između Centra za krizni menadžment i pregovaranje i Streljačkog  kluba „Target“ . Saradnja će se odvijati u sledećim oblastima:

1. sprovođenje osnovne obuke i izdavanje uverenje o obučenosti u rukovanju u svim vrstama vatrenog oružja (pištolj-revolver, lovačka puška, lovački karabin i MK puška) namenjene građanstvu i pripadnicima FTO;
2. sprovođenje kondicionog i rekreativnog gađanja za sve punoletne građane;
3. učešće u projektima koji imaju za cilj osnaživanje mladih i povećanje bezbednosti građana i društva, odnosno poboljšanje potencijala za rešavanje kriznih i konfliktnih situacija;
4. organizovanje savetovanja, seminara i drugih oblika usavršavanja radi širenja informacija o politici i praksi sukoba koji se javljaju, uz naglasak na potrebi izgradnje bezbednijeg društva;
5. promovisanje prevencije, upravljanja i rešavanja sukoba mirnim putem.


» Strateški partneri

 

policija

fb-logo

p3

logo

Kontaktirajte nas

12 + 8 =